Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες
 • Λήψη και διαβίβαση εντολών
 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλών
 • Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση
  ανάληψης.
Παρεπόμενες υπηρεσίες
 • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων
 • Παροχή πιστώσεων για την κατάρτιση συναλλαγών
 • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις
 • Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος
 • Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών
  σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ