Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες

 
  • Λήψη και διαβίβαση εντολών
  • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών
  • Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης

Παρεπόμενες Υπηρεσίες

 
  • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων
  • Παροχή πιστώσεων για την κατάρτιση συναλλαγών
  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις
  • Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος
  • Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων